Kế hoạch số 114/KH-CAT-PV01 ngày 16/3/2021 của Công an tỉnh Sơn La về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an Sơn La (tải phiếu đo lường sự hài lòng TẠI ĐÂY)

Chi tiết

Quyết định số 738/QĐ-CAT-PV01 ngày 16/3/2020 của Giám đốc Cô ng an tỉnh Sơn La công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Các thủ tục hành chính được công bố trên Trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Chi tiết

Quyết định số 219/QĐ-CAT-PV11 ngày 02/8/2016 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La trên trang thông tin điện tử http://www.congansonla.gov.vn

Chi tiết

Quyết định số 353/QĐ-CAT-PV01 ngày 28/8/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về Công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Quản lý vũ khí vật liệu nổ và CCHT; Đăng ký, quản lý con dấu

Chi tiết

Quyết định số 220/QĐ-CAT-PV11 ngày 18/6/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ và lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an Sơn La trên trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La

Chi tiết

Kế hoạch số 114/KH-CAT-PV01 ngày 16/3/2021 của Công an tỉnh Sơn La về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an Sơn La năm 2021

(tải phiếu đo lường sự hài lòng TẠI ĐÂY)

Chi tiết

Quyết định số 738/QĐ-CAT-PV01 ngày 16/3/2020 của Giám đốc Cô ng an tỉnh Sơn La công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Các thủ tục hành chính được công bố trên Trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Chi tiết

Quyết định số 219/QĐ-CAT-PV11 ngày 02/8/2016 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La trên trang thông tin điện tử http://www.congansonla.gov.vn

Chi tiết

Quyết định số 353/QĐ-CAT-PV01 ngày 28/8/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về Công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Quản lý vũ khí vật liệu nổ và CCHT; Đăng ký, quản lý con dấu

Chi tiết

Quyết định số 220/QĐ-CAT-PV11 ngày 18/6/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ và lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an Sơn La trên trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La

Chi tiết

 

Quyết định số 188/QĐ-CAT-PTM ngày 11/3/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về công bố trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

CÁC LĨNH VỰC VÀ CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

I- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Chính sách và Tổ chức cán bộ

2. Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Quản lý vũ khí vật liệu nổ và CCHT; Đăng ký, quản lý con dấu

3. Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

4. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

5. Quản lý xuất nhập cảnh

6. Phòng cháy và chữa cháy 

7. Khiếu nại, tố cáo

II- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Thủ tục về Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an huyện, Thành phố

2. Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

3. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

4. Đăng ký, quản lý cư trú

5. Khiếu nại, tố cáo

III- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Đăng ký, quản lý cư trú

2. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn