Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Tư pháp đã biên soạn tài liệu giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến một số văn bản Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai, bao gồm:

1.Tài liệu giới thiệu Luật Dầu khí; (Tải về)

2.Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; (Tải về) 

3.Tài liệu giới thiệu Luật Thanh tra; (Tải về)

4.Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống rửa tiền; (Tải về)

5.Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; (Tải về)

6.Tài liệu giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (Tải về)

7.Tài liệu giới thiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh. (Tải về)

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La đăng tải bộ Tài liệu trên.