Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách mẫu mực của Người sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè khắp năm châu trên thế giới. Mọi hành động xuyên tạc về Người cần phải được kiên quyết phê phán, đấu tranh, bác bỏ. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là của thế hệ trẻ ngày nay.

Thời gian qua, các thế lực thù địch và bọn phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của người nhằm hạ bệ thần tượng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Về đối tượng thực hiện chủ yếu: là các thế lực phản động, chống đối cực đoan, các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài, như: tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, đối tượng Đào Minh Quân, Kelly Triệu Thanh Hoa, Phạm Thị Anh Đào; hoặc các đối tượng bất mãn, thoái hóa, biến chất về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có nhận thức lệch lạc hoặc vì tham danh, hám lợi ở trong nước, như: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm), Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải…

Về nội dung xuyên tạc: từ thực tiễn gần đây cho thấy, các thế lực thù địch, phản động đã và đang tập trung xuyên tạc, bôi nhọ một cách toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng thường rêu rao bằng những luận điệu: “Hồ Chí Minh tiểu sử không rõ ràng”, “đạo đức thấp kém”, “không phải là nhà tư tưởng”, “nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ lý thuyết, giáo điều”, “Hồ Chí Minh không có di sản nào, thay vào đó là những “di họa”. Chúng gia tăng hoạt động xuyên tạc, chống phá những di sản trực tiếp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, từ tư tưởng – sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cho đến những giá trị và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Về phương thức, thủ đoạn: chúng nhân danh các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động tự do, dân chủ, nhà chính trị, bình luận chính trị… để dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuyên tạc các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh; bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật về Người; đánh đồng hiện tượng với bản chất, đánh tráo thật với giả; bó hẹp, phủ nhận công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng của nhân dân trên thế giới; so sánh, đối ngược những tư liệu của Người. Đồng thời, chúng đối lập cực đoan giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, với các học trò, đồng chí, những người hoạt động cùng thời; giữa hoàn cảnh lúc sinh thời với hiện tại và thời đại. Để che dấu cho thủ đoạn thâm độc, nhằm đạt được mục đích, chúng thường xen lẫn giữa những tư liệu khách quan đã được kiểm chứng với những luận điệu ngụy tạo, xuyên tạc hòng tạo niềm tin cho người đọc.

Chúng sử dụng phương thức xuyên tạc đa dạng, từ việc rỉ tai, truyền miệng, vu khống, sử dụng ngôn từ dung tục, vô văn hóa, ghép ảnh, viết tin bài, chuyện rồi đăng tải lên internet hoặc xuất bản thành sách để tuyên truyền, xuyên tạc. Trong tình hình hiện nay, chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội, thông qua việc lập các trang fanpage, youtube như: Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Quan làm báo, Dân làm báo…để đăng tải, chia sẻ, bình luận xuyên tạc. Đặc biệt, chúng cấu kết với các Đài truyền hình, phát thanh tiếng việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài (BBC, VOA, RFA, RFI) để chống phá.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, thanh niên giữ một vai trò quan trọng. Trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động đã và đang đòi hỏi phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; Chủ động học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhận thức rõ tính hai mặt của mạng xã hội và internet, nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với bản thân và xã hội. Qua đó, trang bị kiến thức cần thiết để bản thân có thể tự sàng lọc, tự đề kháng và đồng thời tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, miễn dịch với những thông tin xấu, độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội. Trước các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống về Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn viên thanh niên cần phải tỏ rõ chính kiến, kiên quyết đấu tranh, phản bác một cách có lý có tình và có tính thuyết phục cao, khi đó sẽ tạo sức mạnh tổng hợp làm thất bại mọi phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong quá trình sử dụng Internet, mạng xã hội, mỗi người cần nhận diện những trang báo, trang thông tin, diễn đàn… thường xuyên đăng tải thông tin xấu độc để đề cao cảnh giác và có cách ứng xử thích hợp. Khi phát hiện các bài viết, thông tin xấu độc, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh cần báo ngay cho tổ chức Đoàn và cơ quan Công an nơi gần nhất. Không truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ các thông tin, tài liệu, bài viết xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cần phải tuyên truyền, chia sẻ những mẩu chuyện đẹp, câu chuyện hay về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác hiện nay./.

Trần Dũng


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.