Chính phủ ban hành Nghị định về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, thí điểm việc đấu giá Đọc tiếp…

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định quan hệ phối hợp và trách nhiệm trong hoạt động trưng cầu giám định tư pháp về hình sự

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Đọc tiếp…

Dự thảo quy định kiểm định nước thải trong hoạt động kiểm định môi trường

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm định nước thải, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định kiểm định nước thải trong hoạt động kiểm định Đọc tiếp…

Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, sáng 20/6/2023, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Lực lượng tham gia bảo Đọc tiếp…

Lấy ý kiến đối với quy định về công tác thực tế của nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân

Nhằm gắn hoạt động giảng dạy lý luận, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Bộ Công Đọc tiếp…

Dự thảo Thông tư quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân

Nhằm bảo đảm đúng chủ trương luân chuyển nhà giáo gắn với lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phân công, quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, khắc phục những hạn chế, Đọc tiếp…