Lật tẩy thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo, chống phá Đảng, Nhà nước

Thời gian qua, với sự chung tay, đồng lòng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và đồng bào các tôn giáo, khối đại đoàn kết các tôn giáo ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu. Tại nhiều cộng đồng dân cư, đồng bào Đọc tiếp…

Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, được xác định là địa bàn chiến lược của vùng Tây Bắc, với diện tích tự nhiên là 14.174 Km2 rộng đứng thứ ba cả nước, có 274km đường biên giới tiếp giáp với 02 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Đọc tiếp…

TỈNH TÁO NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, được Đọc tiếp…

“DỰ ÁN KHẢO SÁT TÔN GIÁO VIỆT NAM” – THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC NHẰM CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về tôn giáo, được đa số chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong nước và các tổ chức quốc tế đồng tình hưởng ứng và thừa nhận. Song, bất chấp những thành tựu không Đọc tiếp…

Cảnh giác trước luận điệu tuyên truyền, lôi kéo người dân “di cư ra nước ngoài sẽ có cuộc sống tốt hơn, đất đai màu mỡ, làm ít được nhiều”

Huyện Sốp Cộp là huyện biên giới, gồm 06 dân tộc cùng sinh sống (Mông, Thái, Lào, Khơ mú, Kinh, Tày), tình hình kinh tế chậm phát triển, trình độ nhận thức một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, trong đó một bộ phận đồng Đọc tiếp…

PHẢN BÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG TÌNH HÌNH CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị khai thác triệt để, biến tấu thành nhiều bài viết, hình ảnh, video nhằm bịa đặt tình hình, bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, Đọc tiếp…

Thực tiễn phản bác luận điệu bôi lem quyền tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản, quan trọng của con người, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta Đọc tiếp…

Cảnh giác trước chiêu trò phân biệt vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân

Nếu ai tinh tế, chú tâm theo dõi cách mà đám phản động “Nhật ký yêu nước” “Việt tân” cũng như các trang Facebook của bọn phản đông hiện nay tuyên truyền kiểu “yêu nước” của chúng cũng đủ thấy hết tư tưởng phân biệt vùng miền, cầu vinh bán Đọc tiếp…