Mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Tại Điều 27, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”. Như vậy, quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện được thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều đối tượng chống đối, phản động đã đưa ra các luận điệu “Bầu cử hay không bầu cử có khác gì nhau” nhằm gây dư luận trong quần chúng nhân dân, làm bàn đạp để tung ra Lời kêu gọi” cử tri không tham gia bỏ phiếu bầu cử gây tác động, ảnh hưởng đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Cái “Lời kêu gọi” thực ra là hoạt động mang tính chất cá nhân nhằm phục vụ ý đồ chính trị của số đối tượng phản động, chống đối, cực đoan. Bọn chúng tự nhận thấy với sức lực của một mình chúng không thể tác động, phá hoại Cuộc bầu cử của ta. Vì thế nên chúng đã âm mưu tung ra các luận điệu xuyên tạc cùng với “Lời kêu gọi” nhằm mê hoặc, lôi kéo, kích độngquần chúng nhân dân cùng tham gia.

Điển hình có trang Facebook “Việt Tân” đã đăng tải bài viết kèm theo đường link của video có nội dung xuyên tạc rằng Đảng ta đã sắp xếp sẵn các vị trí, chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước; chưa tiến hành bầu cử đã biết trước ai giữ chức vụ nào, vị trí nào; vì vậy việc cử tri tham gia bầu cử hay không cũng không thay đổi được gì.

Nhưng chúng không biết rằng, nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo các tổ chức thành viên hệ thống chính trị và luôn phải tuân theo 4 nguyên tắc chung nhất gồm: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Ở Việt Nam, Dân chủ và bầu cử gắn bó mật thiết như hình với bóng; ởđâu có bầu cử tự do và trung thực, thì ở đó một chế độ dân chủ được nảy nở và phát triển. Dân chủ có nghĩa là nhân dân là nguồn gốc, là chủ thể của quyền lực nhà nước; các cơ quan quyền lực phải được nhân dân bầu hoặc bãi miễn thông qua bầu cử. Chính vì thế, không có bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào có khả năng sắp xếp hoặc tác động đến kết quả của Cuộc bầu cử như các thế lực phản động, chống đối thường xuyên tạc.

Vì vậy, kết quả chờ đợi phía trước giành cho những đối tượng chống đối, phản động đang cố tình xuyên tạc phá hoại Cuộc bầu cử sẽ là một sự thất bại ê chề, đáng cười bởi những âm mưu, thủ đoạn chống phá Cuộc bầu cử của chúng quá dễ dàng để cử tri, nhân dân ta nhận thấy và “phanh phui”.

CATC