Lật tẩy thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo, chống phá Đảng, Nhà nước

Thời gian qua, với sự chung tay, đồng lòng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và đồng bào các tôn giáo, khối đại đoàn kết các tôn giáo ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu. Tại nhiều cộng đồng dân cư, đồng bào Đọc tiếp…

Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, được xác định là địa bàn chiến lược của vùng Tây Bắc, với diện tích tự nhiên là 14.174 Km2 rộng đứng thứ ba cả nước, có 274km đường biên giới tiếp giáp với 02 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Đọc tiếp…

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, Nghị định này quy Đọc tiếp…

TỈNH TÁO NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, được Đọc tiếp…