Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng Công an Sơn La

Thượng tá Phạm Thái Phương, Thủ trưởng cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cho biết: “Với phương châm “không có vùng cấm” trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, sau 01 năm thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã trực tiếp tham mưu Đọc tiếp…

Toàn văn nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung Đọc tiếp…