Thời gian qua Đảng uỷ Công an tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với huyện uỷ, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an các huyện, thành phố đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an Sơn La ngày càng trong sách, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(1) Trong 6 tháng đầu năm 2022: đã phối hợp tham mưu với huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phối hợp tham gia ý kiến và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung), Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của huyện ủy, thành ủy và Đảng uỷ Công an tỉnh; Tổ chức 02 Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; triển khai Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với huyện uỷ, thành uỷ (theo Quyết định số 308-QĐ/TU ngày 20/12/2021 của Tỉnh uỷ Sơn La).

(2) Trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng: Huyện ủy, UBKT huyện ủy chủ trì, Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp thực hiện 05 kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng, 03 đảng viên thuộc đảng bộ Công an huyện (02 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát chuyên đề; 01 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, 01 cuộc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng); qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu ra Quyết định kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên,UBKT Huyện ủy Mộc Châu ra Quyết định kỷ luật đối với 01 đảng viên. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với 04 huyện ủy tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác cán bộ đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư đảng ủy Công an các huyện Mai Sơn, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp.

(3) Ngoài ra các bên đã thường xuyên trao đổi thông tin về các nội dung như: xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tình hình cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo chỉ huy thuộc đảng ủy công an các huyện, thành phố phục vụ nhận xét, đánh giá cán bộ; cung cấp, xử lý thông tin về đảng viên bị khởi tố, tạm giam giữa cơ quan điều tra với các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh… Qua đó, đã chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố phát huy ưu điểm, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, góp phần làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an Sơn La trong sạch, vững mạnh; ngoài ra, việc trao đổi thông tin đã giúp các bên thực hiện và hoàn thành tốt nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát đề ra, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế phối hợp còn có một số khó khăn, vướng mắc như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong quý I/2022 diễn biến phức tạp kéo dài; việc phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin về dâu shieeuj vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an Sơn La có thời điểm chưa kịp thời; biên chế của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ chưa đảm bảo, có thời điểm phối hợp với 03 uỷ ban kiểm tra cấp huyện gây khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Có thể thấy, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy thời gian qua đã được duy trì thường xuyên và ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Thời gian tới, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cần tiếp tục được tăng cường, chủ động nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin tập trung vào các nội dung như: phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an các huyện, thành phố trong thực hiện Điều lệ Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, cấp ủy viên, những vướng mắc phát sinh trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát… Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Sơn La trong sạch, vững mạnh./.

Bùi Trung Thành