Quyết định số 1038/QĐ-CAT-PV01 ngày 06/9/2021 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Quyết định số 1038/QĐ-CAT-PV01

*********************************************************

Quyết định số 461/QĐ-CAT-PV01 ngày 17/5/2021 kiện toàn Ban điều hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Công an tỉnh Sơn La

Quyết định số 461/QĐ-CAT-PV01

*********************************************************

DANH MỤC TÀI LIỆU

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

của Công an tỉnh Sơn La

Xem chi tiết danh mục