Trong thời gian quan, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức công kích, tuyên truyền và đưa ra các thông tin sai trái, bịa đặt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng bịa đặt và đưa ra các kết luận hết sức vô căn cứ rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá khôn ngoan khi đưa vấn đề xây dựng Đảng thành vấn đề then chốt nhưng đó chỉ là kiểu “giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”. Những quan điểm, luận điệu này sẽ vô cùng nguy hại khi nó vừa nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, vừa tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, trọng tâm của sự chống phá mà các thế lực thù địch thường hướng đến là: Phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng; xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bóp méo sự thật lịch sử; xuyên tạc, phủ nhận công lao, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước… Không dừng lại ở đó, các thế lực thù địch còn công kích, “bới lông tìm vết”, chúng cường điệu hóa tình trạng tham những của một bộ phận cán bộ, Đảng viên. Chúng lấy dẫn chứng từ một số vụ việc trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta trong thời gian gần đây, nhất là liên quan đến số lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Hay trước những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhỏ cán bộ, Đảng viên; tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng xem đây là cái cớ không gì có thể thuyết phục hơn để xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ta. Chúng mặc nhiên khẳng định, quy chụp, lấy hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh”, hiện tượng thiểu số để đồng nhất vô căn cứ bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam với một số cán bộ Đảng viên thoái hóa, biến chất. Từ đó, chúng rêu rao rằng: Đảng không còn là Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập; Đảng không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam… khi những thông tin sai trái, thù địch này được lan truyền, thổi phồng sẽ gieo rắc sự hoài nghi, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của quần chúng nhân về lòng trung thành, tinh thần tận tụy hết mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Mục đích sâu xa của các chiêu bài này là bẻ lái dư luận, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, của chế độ ta, từ đó ca ngợi, cổ xúy, hướng lái theo cái gọi là giá trị xã hội phương Tây. Bên cạnh đó, thông qua việc bóp méo, bịa đặt các thông tin sai sự thật về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc bản chất ưu việt, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng.

Thực chất, những luận luận điệu trên hết sức hồ đồ, phi lý vì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục để “cơ thể Đảng” thường xuyên khỏe mạnh, có khả năng “đề kháng”, “miễn dịch” trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa vô cùng cấp thiết. Bởi lẽ, đất nước chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên càng đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới, vươn tầm trí tuệ, Đảng phải được củng cố, xây dựng, chỉnh đốn về mọi mặt.

Chính vì lẽ đó, ngay từ khi Đảng ta ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã chỉ rõ: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một tất yếu khách quan gắn chặt với quá trình phát triển, trưởng thành của sự nghiệp cách mạng. Thực tiễn đã chứng minh rằng: Suốt hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã xác lập, cũng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước bằng sự nêu gương, hi sinh quên mình, phấn đấu không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, Đảng viên… để “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trong lịch sử Đảng ta, hầu như không có Đại hội nào, không mấy nghị Trung ương không đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những Nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể hơn so với lần trước. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thống nhất các quan điểm chỉ đạo để tiếp tục thực hiện  đường lối đổi mới của Đảng, trong đó, quan điểm thứ năm là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng…”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn”.

Do đó, không có việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng là“giật gấu vá vai” như lời tuyên truyền, bịa đặt của các thế lực thù địch. Những thành quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua là niềm tin để mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân đề cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phản bác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vững tin xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

CAVH