Trong khi xác định mục tiêu tổng quát, Đảng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là cụ thể hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi, thực hiện nguyện ước của Bác Hồ trước lúc đi xa, “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Trong giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta có nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi. Đó là cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy trong 35 năm đổi mới; là sự lãnh đạo của một đảng cộng sản dày dạn kinh nghiệm, kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; là sức mạnh sáng tạo của gần 100 triệu nhân dân cả nước với sự ủng hộ của nhiều bạn bè, đối tác trên thế giới; là những cơ hội to lớn mà cuộc cách mạng khoa học – công nghệ mang lại.

Cụ thể trong năm 2020, Việt Nam chúng ta, một đất nước phát triển ở mức trung bình; thu nhập bình quân đầu người cũng chỉ vào khoảng 3000 USD nhưng đã, đang kiềm chế, kiểm soát được đại dịch Covid-19. Việt Nam còn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đã và đang cố gắng nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước khu vực và trên toàn cầu để phòng, chống đại dịch Covid-19; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và “là hình mẫu để các cường quốc noi theo”. Những việc làm, con số thấm đượm tính nhân văn cao cả ấy chỉ có ở một xã hội dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng Cộng sản Việt Nam và một Nhà nước ngay từ đầu cuộc chống dịch đã khẳng định: “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là mục tiêu tối thượng”. Tinh thần và quyết tâm chính trị ấy của Đảng, Nhà nước đã làm lay động đến mọi trái tim của công dân Việt Nam.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (World Economic Outlook) công bố tháng 10-2020, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Việt Nam năm 2020 tăng trưởng 2,7%, đạt 340,6 tỉ USD, còn Philippines là 367,36 tỉ USD. Dựa theo chỉ số này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 3.497,51 USD (gần 3.500 USD/người), cao hơn so với mức 3.372,53 USD của Philippines.

Thực tế, trong những ngày cả nước gồng mình chống đại dịch, thiên tai nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện hy sinh lợi ích cá nhân, góp sức người, của cải vật chất chung tay vượt qua khó khăn. Số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, đến hết năm 2020, quy mô nền kinh tế nước ta đạt khoảng 343 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD. Tuy nhiên, theo đánh giá của IMF, kết thúc năm 2020, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 1.050 tỷ USD và GDP bình quân đầu người phải đạt trên 10.000 USD.

Đây là minh chứng cho thấy, Việt Nam đã vững bước trên con đường đổi mới, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2020, dưới tác động của Covid-19, nhiều nước trên thế giới đã rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương (+2,91%), dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an sinh xã hội.

Hơn lúc nào hết, chúng ta hiểu rằng, củng cố niềm tin của nhân dân chính là điều kiện để tăng cường sức mạnh của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, điều kiện để vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thành công những nhiệm vụ khổng lồ của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ sắp tới. Củng cố niềm tin của dân cũng là làm cho Đảng thật sự trở về với đúng bản chất của mình – Đảng ra đời từ nhân dân, đấu tranh phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân và Đảng thuộc về nhân dân./.

(Cao Đức Tân)