1. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Tải về
  2. Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy. Tải về

  3. Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tải về

  4. Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Tải về

  5. Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy. Tải về