Chiều ngày 30/12, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu Công an 12 huyện, thành phố với gần 400 đại biểu tham dự.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí báo cáo viên của Tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt các Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Thông qua việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện. Đồng thời, trên cơ sở đó, các tổ chức đảng cụ thể hóa bằng các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đinh Tùng