image_pdfimage_print

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập khi có quyết định công nhận ngày thành lập của cấp có thẩm quyền.
Dự thảo Thông tư nêu rõ, chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập khi có quyết định công nhận ngày thành lập của cấp có thẩm quyền.

Việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong CAND phải đảm bảo nguyên tắc tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an; phù hợp với tình hình thực tế của Công an đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, không phô trương hình thức. 

Chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận ngày thành lập, ngày truyền thống của cấp có thẩm quyền. Quy mô tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống theo thứ tự tăng dần “năm khác”, “năm lẻ 5”, “năm tròn”. 

Bộ Công an tổ chức kỷ niệm trong toàn lực lượng CAND Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ngày truyền thống các lực lượng: Tổ chức kỷ niệm trong các đơn vị trực thuộc Bộ và lực lượng theo ngành dọc ở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có chung ngày kỷ niệm của lực lượng). Ngày thành lập, ngày truyền thống của Công an đơn vị, địa phương tổ chức trong nội bộ. 

Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì tham mưu tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ngày truyền thống các lực lượng: Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ có chung ngày kỷ niệm của lực lượng tham mưu Bộ Công an tổ chức.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005) và Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948), quy mô, yêu cầu tổ chức kỷ niệm, thực hiện theo quy định tại Điều 14 chương III, Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an và Công an đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Các nội dung kỷ niệm khác, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong từng thời điểm, nếu xét thấy cần thiết, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Tại Chương II, dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể đối với việc tổ chức các Lễ Kỷ niệm: Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ngày truyền thống của các lực lượng; Ngày thành lập, ngày truyền thống Công an các đơn vị, địa phương; Ngày thành lập, ngày truyền thống các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong CAND; Ngày thành lập, ngày truyền thống đơn vị Công an cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương; Ngày thành lập, ngày truyền thống Công an xã, phường, thị trấn và tương đương.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Minh Ngân
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an