Quy định mới về định mức ăn, chế độ mặc của người bị tạm giữ, tạm giam

Ngày 14/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Nghị định số 113/2021/NĐ-CP gồm 03 điều, Đọc tiếp…

Sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân

Với mục đích đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công Đọc tiếp…