Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 10 Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Xem nội dung chi tiết tại tệp tin đính kèm./. File đính kèm TỜ GẤP 01.doc TỜ GẤP 02.doc Đọc tiếp…

Quy định việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 01/01/2023

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Trong đó, có nêu rõ các thủ tục Đọc tiếp…

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy Đọc tiếp…

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Ngày 31/12/2022, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (Thông tư 68). Đọc tiếp…

Đã bắt đầu áp dụng các quy định của Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

Luật Cảnh sát cơ động được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Luật số 04/2022/QH15) chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2023, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ Đọc tiếp…