Cảnh giác với hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Dân tộc Mông là một dân tộc rất tha thiết yêu tự do, sống phóng khoáng, cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó; trong suốt chiều dài của lịch sử hào hùng cùng với 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Mông đã đoàn kết, đồng lòng chung sức Đọc tiếp…

Nhận diện luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách mẫu mực của Người sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè khắp năm Đọc tiếp…

Vạch trần quan điểm sai trái “Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam”

Trong thời gian gần đây, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các phần tử cơ hội chính trị, thoái hoá, biến chất ở trong nước được sự tiếp tay của thế lực thù địch bên ngoài đã phát tán trên mạng internet, mạng xã hội một Đọc tiếp…

Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc mục tiêu xây dựng CNXH ở nước ta trước thềm Đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII của Đảng

Cứ “đến hẹn lại lên”, nhằm vào thời điểm đất nước chuẩn bị có những sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại triệt để lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động công kích, chống phá cách mạng Việt Đọc tiếp…

Nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch

Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng gay gắt, quyết liệt. Trong chiến lược này, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan Đọc tiếp…