NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU BỊA ĐẶT, BÔI NHỌ ĐỜI TƯ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, CHỐNG ĐỐI

Trong các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, đất nước ta, các thế lực thù địch và phần tử xấu đã triệt để lợi dụng đưa ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu Đọc tiếp…

“Người Mông ở đâu, phải trung thành với Chính phủ Quốc gia đó”

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, các đối tượng phản động người Mông ở nước ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi người Mông trên toàn thế giới nhằm tập hợp lực lượng, kích động, chia rẽ dân tộc; đặc biệt có sự móc Đọc tiếp…