CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG GIÁ XĂNG TĂNG ĐỂ TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Trong thời gian gần đây, lợi dụng giá xăng tăng cao và tình hình khó khăn do diễn biến của giá xăng dầu, các đối tượng phản động, bất mãn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, đăng tải nhiều bài viết chống phá Đảng, Nhà nước. Lướt qua Đọc tiếp…

CẢNH GIÁC NHỮNG TRANG MẠNG GIẢ MẠO, NÚP BÓNG DANH NGHĨA YÊU NƯỚC NHẰM CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá nước ta trên mọi phương diện, ở mọi lĩnh vực nhưng tư tưởng, văn hóa là lĩnh vực chúng đặc biệt quan tâm. Lợi dụng triệt để tiện ích Đọc tiếp…

Cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để xuyên tạc chống phá!

Thời gian gần đây, giá xăng dầu tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới có nhiều biến động. Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng đã có 15 kỳ điều chỉnh, bao gồm 12 lần tăng, 03 lần giảm. Giá xăng dầu liên tục tăng gây ảnh Đọc tiếp…

Tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam dưới góc nhìn bình đẳng giới

Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người là quan điểm nhất quán, xuyên suốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người… Trên mạng xã hội, nhiều Đọc tiếp…