CẢNH GIÁC TRƯỚC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Giáo dục và Đào tạo là “hạt nhân” quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước, dân tộc và là “yếu tố sống còn” của chế độ xã hội chủ nghĩa. Lĩnh vực này đã chứng minh được vai trò ngày càng quan trọng trong xu Đọc tiếp…