Nhận diện chiêu trò lợi dụng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch

Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại từ lâu và ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn lực công, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin của Đọc tiếp…

THÚC ĐẨY “XÃ HỘI DÂN SỰ” Ở VIỆT NAM – HÌNH THỨC CHỐNG PHÁ NGUY HIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Xã hội dân sự đúng nghĩa là một bước tiến quan trọng của xã hội loài người trong tiến trình hướng tới một xã hội phi nhà nước. Tuy nhiên, một số tổ chức đã mượn danh “xã hội dân sự” nhằm làm phức tạp tình hình chính trị – Đọc tiếp…

Ngăn chặn âm mưu tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ hết sức nghiêm trọng đối với sự tồn vong, vững mạnh của đất nước ta, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh. Đây thực sự là một hiểm họa tiềm tàng, một loại Đọc tiếp…

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 VÀ QUỐC KHÁNH 2.9

Mỗi khi nhắc đến sự kiện lịch sử trọng đại: Cách mạng Tháng Tám 1945 và Lễ Quốc khánh ngày 02.9, trong trái tim của mỗi người Việt Nam yêu nước chân chính lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự Đọc tiếp…