Nhìn lại lịch sử, không phải đến thời điểm hiện tại, các thế lực mới tiến hành chống phá cách mạng, mà ngay sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/01/1946, nhân dân ta đã phải đấu tranh với “thù trong, giặc ngoài” cản trở quyền làm chủ thiêng liêng của nhân dân ở một nước tự do mới giành được độc lập mà trước đây chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc.

Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn lại ráo riết đẩy mạnh hoạt động chống phá. Bên cạnh tập trung công kích, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo, tung tin giả – thật, thật – giả, bóp méo sự thật về nhân sự, công tác tổ chức, bầu cử Quốc hội nhằm gây hoang mang trong dư luận xã hội, một số đối tượng, tổ chức, cá nhân, trên Internet, mạng xã hội tiếp tục đưa tin, xuyên tạc, kêu gọi đồng bào và cử tri không tham gia bầu cử hoặc không coi trọng công tác bầu cử.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69, Chương V, Hiến pháp năm 2013). Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương (Điều 113, Chương IX, Hiến pháp năm 2013).

Trong 75 năm qua, trải qua 14 nhiệm kỳ hoạt động, từ khóa I đến khóa XIV, Quốc hội Việt Nam, dù ở từng thời điểm hoàn cảnh lịch sử khác nhau nhưng từng nhiệm kỳ, Quốc hội đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, của nhân dân. Điều này được chứng minh qua các nhiệm kỳ Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tiếng nói đại diện cho quyền lực nhân dân trong hoạt động kiểm tra, giám sát của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trong phát biểu, kiến nghị, góp ý và thông qua các văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Những quyết sách của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại… đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và cử tri cả nước, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và xu thế phát triển của thời đại.

Thật sai lầm nếu coi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là việc làm của những người có chức trách, địa vị trong xã hội, mà không đề cập đến quyền và trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, rất cần sự tham gia đồng hành, đóng góp ý kiến của nhân dân và cử tri trên mỗi lá phiếu, để lựa chọn những con người có đủ đức, đủ tài phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Chính vì vậy, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, không ai có quyền cản trở việc công dân thực hiện những quyền này. Mỗi công dân Việt Nam, cần tỉnh táo trước luận điệu tuyên truyền, chống phá bầu cử; thực hiện quyền bầu cử của mình, vận động người thân và tích cực, tố giác tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại bầu cử.

CAT