Bảo đảm triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã trình UBND tỉnh và được chấp thuận lấy Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh làm nơi cách ly đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được cơ quan có thẩm quyền phân công cử đi công tác ngoại tỉnh về thành phố Sơn La.

Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh là nơi cách ly đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi công tác ngoại tỉnh về thành phố Sơn La.

Cụ thể, thời gian cách ly tại Nhà khách UBND tỉnh là 3 ngày, sau khi lấy mẫu, xét nghiệm RT- PCR có kết quả âm tính thì sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình theo quy định. Mọi chi phí ăn, nghỉ trong thời gian lưu trú tại nhà khách UBND tỉnh do cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân được phân công cử đi công tác thanh toán chi trả. Nhà khách UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh tại khu Nhà khách UBND tỉnh.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La phân công lực lượng (Công an, Y tế, Tổ Covid cộng đồng) tham gia kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong thời gian cách ly tại Nhà khách UBND tỉnh và chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường ban hành quyết định cách ly tại gia đình đối với các trường hợp sau khi hết thời gian cách ly tại Nhà khách UBND tỉnh.

Lê Anh (Theo Báo Sơn La Điện tử)