Kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến được phân cấp quản lý năm 2023

Phòng Cảnh sát giao thông: Kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến được phân cấp quản lý năm 2023, như sau: Thực hiện chương trình công tác năm 2023, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao. Phòng Cảnh sát giao thông Đọc tiếp…